Toiminta muuttuu, kun ajattelu muuttuu. Myöskin strategian toteutuksessa.

Meillä on lukemattomia syitä siihen, miksi strategian toteutus epäonnistuu. Eräs merkittävä tekijä tähän tilanteeseen on se, että strategian suunnitteluvaihe on niin raskas, että energia loppuu juuri siinä vaiheessa, kun suunnittelusta pitäisi siirtyä toteutukseen.

Miten edellä mainitulta ongelmalta voi välttyä? Ratkaisu löytyy ajattelutavan muutoksesta. Strategian toteutusta ei pidä nähdä erillisenä tekemisenä, joka pitäisi ”uutena asiana jalkauttaa”. Strategian toteutus pitää siis integroida päivittäiseen tekemiseen – kaikilla eri organisaatiotasoilla. Ajattelutapana tämä tarkoittaa siis sitä, että strategian toteutus on yksi osa normaalia arjen tekemistä ja johtamista – ei siis mikään arjesta irrallinen tai ”ylimääräinen” action pointti.

Hyvä on. Strategian toteutus on johtamista, mutta mitä sitten?

Strategian johtamisen uralle meidät johdattaa yksi kriittinen strategian suunnitteluvaiheeseen liittyvä asia. Se asia on strategiset valinnat – ne painopisteet, joihin keskittymällä uskomme menestyvämme nyt ja tulevaisuudessa. Strategiset valinnat pitää olla selkeät ja sellaiset, joista voidaan johtaa tavoitteet ja toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden toteutusta on pystyttävä seuraamaan ja mittaamaan.

Eli kyse on yksinkertaisesti siitä, että meillä pitää olla kyvykkyyttä johtaa strategian toteutusta. Tätä kyvykkyyttä voidaan oleellisesti parantaa sillä, että nämä edellä mainitut johtamiskäytännöt mietitään ja suunnitellaan yhdessä. Ei tämä ole tämän ihmeellisempi asia. Kuten mainitsin aikaisemmin – strategian johtaminen on normaalia johtamista. Ei tähän tarvita sirkustemppuja.

 

Seuraava ongelma. Strategian hyväkään johtaminen ei riitä, jos strategian toteutukseen liittyvät tiedot, taidot, kyvykkyydet ja voimavarat eivät riitä.

Mikään ei ole täydellistä – valitettavasti. Vaikka meillä olisi aivan viimeisen päälle hiotut strategian toteutukseen liittyvät johtamiskäytännöt, niin meillä on kuitenkin vielä esteitä strategian toteutuksen polulla. Yksi merkittävä este on strategian toteutukseen liittyvät menestystekijät. Näitä menestystekijöitä on strategian toteutukseen liittyvät tiedot, taidot, kyvykkyydet ja voimavarat. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla.

Hyväkään strategian johtaminen ei riitä, jos strategian toteutukseen liittyvät tiedot, taidot, kyvykkyydet ja voimavarat eivät riitä. Tämä on asia, johon ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota. Näiden tekijöiden tunnistamista, analysointia ja kehittämistä ei kannata missään nimessä unohtaa.

 

Kehittämismenetelmä edellä mainitun ongelman voittamiseen.

Edellä kuvatun ongelman voittamiseen löytyy ratkaisuja strategian johtamisen työkalupakista. Yksi erittäin hyvä ja toimiva menetelmä tässä kohtaa on VRIO-menetelmä. Se on kehittämismenetelmä, jossa noita edellä mainittuja tekijöitä tarkastellaan sisäisinä resursseina, jotka liittyvät oleellisesti strategian toteutukseen ja organisaation kilpailuasemaan.

”VRIO-mallin avulla organisaatio voi tunnistaa kilpailuetua luovia resursseja, jotka ovat toiminnan kannalta arvokkaita (Valuable), harvinaisia (Rare), vaikeasti kopioitavia tai korvattavia (Imitability) ja tehokkaasti organisoituja (Organization). Yrityksen tehtävänä on pyrkiä löytämään arvokkaimmat resurssit, kehittää niitä edelleen ja hyödyntää niitä mahdollisimman tehokkaasti strategiassaan. Kaikki nämä ehdot täyttävät resurssit tuovat resurssiperustaisen strategian pohjana toimivaa kestävää kilpailuetua.” Lähde: Tero Vuorinen. Strategiakirja – 20 työkalua.

Miten voimme välttyä strategian toteutuksen sudenkuopilta? Miten tarinan kerronnasta ja jalkauttamisesta siirrytään strategian johtamiseen?

1.Strategian sisäistäminen.

Strategisten valintojen, tavoitteiden ja mittareiden sisäistäminen ja yhteisen tilannekuvan varmistaminen.

2.Menestystekijöiden analyysi. 

Strategian toteutukseen liittyvien tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen tunnistaminen ja analysointi.

3.Toimeenpanon suunnittelu. 

Strategian toteutukseen liittyvien toimenpide- ja kehitysohjelmien suunnittelu.

4.Johtamisjärjestelmän kehittäminen. 

Strategian toimeenpanoon, seurantaan, tukeen ja ohjaamiseen liittyvien käytäntöjen, välineiden ja järjestelmien määrittely.

Haluatko keskustella tarkemmin strategian johtamisesta ja sen kehittämisestä?

 

Keskustelen mielelläni kanssasi: tomi.kasurinen@dreamleader.fi

050 3615121

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi